buy cialis viagra online

1)             İşyerininkapatılmadanlgemüdürlüğünebildirimi:30gün

2)             Bakanlıkçaraporilekapatılmaemriolanişyerineitirazişverentarafından:6günü

3)             İşverenişçileriniştenayrıldıktansonradosyalarınısaklamasıgerekensüre:15yıl

4)             Borçluşirketalanişverenveverenişverenborçlarakarşıyükümlülüğü:2yıl

5)             Çağrıüzerineçağrılanbirişçihaftalıkbusaattenazçaştırılamaz:20saat

6)             İşvereninmeydanagelenişkazalarınıkazadansonrasgkyabildirmesüresi:3günü

7)             İşvereninmeydanagelenmeslekhastalıklarınıöğrendiktensonrasgkyabildirmesüresi:3günü

8)             İşverenbusüreiçindesağğıvevenliğikurulraporlarınıincelemekleyükümlüdür:6aydabir

9)             İşletmebelgesitalepleri30güniçindeincelenirmaaşödemegünü20güngeçmelemanişgörmemehakkını

kullanabilir.

10)         Periyodikkontrolleriyapmayayetkilikişiler,bilgileriniBakanğaelektronikortamdakatyaptırır.

1)  Bakanğaelektronikortamdayapılacakkat,asgariaşağıdakibilgileriiçerir.

A)  Adıvesoyadı.

B)   T.C.kimliknumarası.

C)   Mezunolduğuokul,lüm,tarihivediplomanumarası.

D)   Hizmetzorunluluğubulunmasıhalindeçaştığıkurumveyaişletmeninsigortasicilnumarası.

E)   Periyodikkontrolyapacağıekipmanı.

2)Bildirimdebeyanesastır.BukişilereBakanlıkçakatnumarasıverilir.

3)  Bakanlıkçayapılanaraştırmasonucubeyanedilenbilgilerindoğruolmadığıtespitedilenlerinkaydısilinir.KaydısilinenlerBakanğıninternetsitesindeilânedilir.Bukişilerhakkındailgilimevzuatçerçevesindeişlemyapılır.

4)  Kaydısilinenlerinsilinmetarihindenitibarenüçyıliçerisindeyaptığıbaşvurular,üçyılıntamamlanmasınakadaraskıyaanır.

5)Periyodikkontrolraporlarındakatnumaralarınınbulunmasıgerekir.

6)Beyanedilenbilgilerindoğruolmadığıtespitedilenlerilekatnumarasıalmayanlartarafındandüzenlenen

periyodikkontrol raporlar.

11)        6331uygulanmayanyerler:

1.fabrika,bakımmerkezi,dikimevivebenzeriişyerlerindekilerhariç,Türksilahkuvvetleri,genelkollukkuvvetlerivemilliistihbaratteşkilatımüsteşarğınınfaaliyetleri

2.Afetveacildurumbirimlerininmüdahalefaaliyetleri

3.  Evhizmetleri

4.  Çaşanistihdametmeksizinkendinamvehesabınamalvehizmetüretimiyapanlar

5.  kümlüvetutuklularayönelikinfazhizmetlerisırasındaiyileştirmekapsamındayapılanişyurdu,itim,venlikvemeslekedindirmefaaliyetleri

12)         ILOnunsağlıkhizmetlerineilişkinsözleşmesi:161

13)         ILOnun155sayılıilişkinsözleşmesiulusalpolitikalarınbelirlenmesiveçalışmaortamıhakkındadır.

14)         Hukukaaykırıvekuralolarakkusurlubirfiillemaddivemanevibirzararvermişolankişininverdiğizararıtenzinetmeyükümlülüğünehaksızfiilsorumluluğudenir.

15)         İşsağğıvegüncelliğikonularındamevzuatçaşmasıyapmakİSGGMninişidir.

16)         Ölçüm,analiz,testvekalibrasyonhizmetlerisunarİSGÜM.

17)         İşteftişleriyleilgilimevzuatveistatistikleriveilgilimevzuatınuygulanmasınıdenetleyenİTK(işteftişkurulu).

18)        ÇaşmahayatıvesosyalvenlikkonularındaulusalveuluslararasıdüzeydesertifikaprogramlarıdüzenlemekgöreviniÇASGEMyapar.

19)        Sosyalvenlikpolitikalarınıuygulamakvebualandakamuidareleriarasındakoordinasyonusağlamak:SGK

20)         Uluslararasısosyalvenlikörgütü:ISSA

21)         Uluslararasısağğıkomisyonu:ICOH

22)         Uluslararasıdenetimörgütü:IAL

23)         Avrupaişsağğıvevenliğiajansı:OSHA

24)         İşsağğıvevenliği,prosesvenliği,çevrekoruma,acildurum:18001-9001ve14001ortakyanları

25)         Yetişkinbirinsanıngenelolaraksaatte30metreküptemizhavayaihtiyacıvardır.

26)         Ulusalişsağğıvevenliğikonseyiyılda2defatoplanır. 

27)        Çaşanlaraverilecekitimler,çaşanlarınişegirişlerindeveişindevamısüresincebelirlenenperiyotlariçinde;

A)                      aztehlikeliişyerleriiçin enaz8saat

B)                      tehlikeliişyerleriiçinenaz12saat

C)                      çoktehlikeliişyerleriiçinenaz16saatolarakherçaşaniçindüzenlenir

28)         Çaşanlarınsağğıvevenliğiitimleri

A)                      İşyerindegörevlivenliğiuzmanlarıileişyerihekimleritarafından,

B)                      İşçi,işverenvekamugörevlilerikurullarıveyabukurullarcakurulanitimvafları veortaklaşaoluşturduklarıitimmerkezleri,üniversiteler,kamukurumlarınınitimbirimleri,kamukurumuniteliğindekimeslekkurullarıileBakanlıkçayetkilendirilmişitimkurumlarıveortaksağlıkvevenlikbirimleritarafından,verilebilir.

29)         İsgKurulukurulması:KararlarınuygulanmasıiçinAsılverencekoordinasyonsağlanır.Asılişvereninkurulunatemsilcigönderir.Altişvereninkurulunatemsilcigönderir.Toplamsa50denfazlaisekuruloluşturulur.Koordinasyonasılişverencesağlanır.Alınankararlarkonusundabirbirlerinibilgilendirirler.

30)         Birişçininsözleşmesininfeshisonrasıdevlettarafındanişeiadearsaişçininbusüredegeriişverenebaşvurabileceğimax.Süre:10gün

31)         Feshiniptalidurumundaişverenişçiyibirayiçinde(30gün)işebaşlatmakzorunda.

32)         Fesihbildiriminintebliğitarihindenitibarenkgüniçindeişmahkemesineişeiadedavasıılacağı:30gün.

33)        Geçiciilişkisienfazlanekadarsüreileyapılabilirvekaçdefa yenilenebilir:6ay2kere.

34)         Denenmekiçinişeananişçizleşmesizenfazla2ayçaşabilir.

35)        6aydanazsürmüşişlerdebildirimdensonrafeshedilmesi2haftadır.

36)        6ayile1,5yılsürmüşişlerdebildirimdensonrafeshedilmesi:4haftadır.

37)        1,5ile3yılsürmüşişlerdebildirimdensonrafeshedilmesi:6haftadır.

38)         Belirsizişsözleşmesinde3yıldanfazlasürmüşişlerdebildirimdensonrafeshedilmesi:8haftadır.

39)         İşçiişkazasındandolageliralmakistersesgkya5yılakadarbaşvurabilir.

40)         İşkazalarındaişgünükaybı:7500gün

41)         Özelsektördeçaşacaközürlüsayısı:%3

42)         Kamukurumlarındaçaşacaközürlüsayısı:%4

43)         Kamukurumlarındaçaşacakeskihükümsayısı:%2

44)        Gündeenfazlaçaşabileceksaat:11saat

45)         Yıldafazlamesaininolabileceğimiktar:270saat

46)        1yılile5yılarasındaçalışanlariçinyıllıkizin:14gün

47)        5 yılile15yılarasında çalışanlariçinyıllıkizin:20 gün

48)        15yıldanfazlaçaşanlariçinyıllıkizin:26gün

49)        18yından küçük50 yındanbüyükolanlar için yıllıkizinaz olamaz: 20gün

50)         Birişçininenfazlaçaşabileceğigünlüksüre:7,5saat

13 Kasım 2013 |
YORUM YAP
Bu yazı için Henüz yorum yapılmamış . Bir yorum da sen ekleyebilirsin !!


YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış

2013 | Bu Blog Wordpress altyapısıyla hazırlanmıştır. Facebook Facebook